Het kabinet stelt in 2013 € 25 miljoen extra beschikbaar om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het kabinet wil daarbij op dezelfde manier gaan werken als bij het Actieplan Jeugdwerkloosheid in 2009: met regionaal maatwerk.

Het budget voor de aanpak jeugdwerkloosheid wordt in september in één keer uitgekeerd, zodat de arbeidsmarktregio’s voortvarend van start kunnen (looptijd 2013 en 2014). Het geld kan ook ingezet worden voor bestaande initiatieven van gemeenten.

Cofinanciering

Het Rijk gaat bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid werken met cofinanciering: het Rijk draagt maximaal de helft bij aan de begroting voor de totale regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Werkervaring opdoen

Daarnaast krijgen mbo-instellingen € 25 miljoen extra om school-ex programma’s te starten.

Bovendien nodigt het Rijk de verschillende arbeidsmarktsectoren uit om plannen te maken voor meer stage- en leerwerkplekken en voor plekken waar afgestudeerde jongeren werkervaring kunnen opdoen. Daarvoor is afzonderlijke budget beschikbaar.

Uitwerking en voorwaarden

De VNG is op dit moment nog in overleg met het ministerie van SZW over de precieze uitwerking en voorwaarden. Wij informeren u hier zo snel mogelijk over. Wij informeren u binnenkort ook over de ambassadeur voor het programma en de rol van de Programmaraad voor werk en in komen.

Proces

De minister van SZW wil arbeidsmarktregio’s zo snel mogelijk voldoende basis geven om hun regionale plannen uit te werken. Hij ondertekent daarvoor samen met de wethouders van de 35 centrumgemeenten in april een intentieverklaring.

Regio’s die in aanmerking willen komen voor een bijdrage van het Rijk, moeten via hun centrumgemeente voor 1 juli 2013 een regionaal plan van aanpak indienen.

Het plan van aanpak moet ingaan op de probleemanalyse, de concrete doelstellingen, de te ondernemen acties en voorzien zijn van een begroting, waaraan het Rijk maximaal de helft bijdraagt. Voldoet het plan hieraan, dan krijgt de centrumgemeente na ondertekening van een convenant in september 2013 het extra geld uitgekeerd via de decentralisatie-uitkering.

Het geld wordt verdeeld op basis van het aantal werkloze jongeren in de regio. Zo komt het meeste geld vanzelf terecht in die regio’s waar de problematiek het grootst is en waar dus ook meer werk is te verzetten.

 

Crosspost vanaf de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten