Nederland kent verschillende urgente maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein, zoals (achterblijvende) maatschappelijke participatie, integratie en leefbaarheid. Voor de aanpak van die vraagstukken wordt nu de nadruk gelegd op eigen kracht, zelfredzaamheid, (sociale) innovatie en eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers. Sinds een aantal jaren is hierbij meer aandacht voor sociaal ondernemerschap. Sociaal ondernemerschap sluit aan bij de huidige tendens van decentralisatie van verantwoordelijkheden en de veranderende rol van de overheid. Hierbij gaat het om financieel zelfvoorzienende ondernemingen, die primair een maatschappelijk doel nastreven met een ondernemersaanpak en verdienmodel.

Niet alleen binnen Nederland, maar ook vanuit Europa wordt deze nieuwe dynamiek met interesse gevolgd. De Europese Commissie heeft eerder haar steun voor sociaal ondernemerschap kenbaar gemaakt.

De hoofdvraag in de adviesaanvraag van minister Asscher aan de SER is in hoeverre en op welke wijze de (rijks)overheid aansluiting kan vinden bij deze ontwikkelingen.

In het bijzonder vraagt de minister aandacht voor de volgende subvragen:

Karakter van sociale ondernemingen: wat is het/wat zou het moeten zijn?
Wat kunnen sociale ondernemingen betekenen voor de oplossing van maatschappelijk
problemen?
Wat zijn eventuele belemmeringen hierbij?
Wat zou er nog moeten gebeuren en wie is hierbij aan zet?

Society Impact heeft inhoudelijke input geleverd bij het formuleren van de adviesaanvraag. De adviesaanvraag is hier te lezen.