Gezondheid als verdienmodel: tel uit je winst

De omslag van zorg naar gezondheid en gedrag is in volle gang. Er zijn programma’s ontwikkeld, verbindingen gelegd, netwerken ontstaan en duizenden activiteiten georganiseerd. Maar wat is de impact van al die activiteiten en wie is verantwoordelijk voor investeringen in preventie? Bewegingen in de maatschappij en innovaties op gebied van preventie en gezondheid hebben ook innovatieve verdienmodellen nodig.

Inzicht noodzakelijk voor financiering
Een publiek-private financiering van gezondheidsverbetering is daar een goed voorbeeld van. Maar pas als de impact, kosten en baten van een initiatief helder zijn kan duurzaam verdienmodel worden gecreëerd. Een verdienmodel dat ‘sociale waarden’ van de mens meetelt als rendement. Dit brengt preventieve, domeinoverstijgende zorg, en daarmee meer kans op geluk en vitaliteit, tegen lagere kosten een grote stap verder.

Behoefte Alles is Gezondheid-netwerk
Hoe we die impact kunnen meten is een vraag die enorm leeft in ons netwerk. Honderden partners willen maatschappelijke vraagstukken oplossen op gebied van gezondheid. Hoe zorgen ze voor inzicht in impact, kosten en baten, zodat hun project na de pilotfase financiële steun krijgt en duurzaam kan worden ingezet? Een vraag waar we een antwoord op geven via de Make the (next) Move Award.

Impuls voor maatschappelijk ondernemen
Society Impact stimuleert publiek-private samenwerking om de kosten en baten van maatschappelijke projecten te meten en uiteindelijk een sluitend financieel model te creëren. Bijvoorbeeld met vernieuwende financieringsmodellen, zoals de Social en Health Impact Bond. Een kosten-batenanalyse is hier een onmisbaar onderdeel van. Society Impact stimuleert hiermee het nieuwe sociale ondernemen.

Wat is een impactscan

Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten van een initiatief is een eerste stap een impactscan. Een impactscan geeft inzicht in de kwalitiatieve en kwantitatieve effecten van een interventie op verschillende betrokkenen van een initiatief. Zo wordt gekeken of de doelgroep die centraal staat in een initiatief zich gelukkiger of gezonder voelt, maar ook of het project leidt tot minder medicijn- of zorggebruik en daarmee besparingen bij een gemeente of zorgverzekeraar. Een impactscan geeft hiermee een helder beeld van de maatschappelijke en financiële impact van het project op verschillende stakeholders en kan als opmaat gelden naar een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) of een Maatschappelijke Businesscase waarbij de financiële effecten van een maatschappelijke projecten verder worden uitgediept en gevalideerd.