EXPERTMEETING SPORT IMPACT BONDS
Innovatieve financiering voor sport en impact

 

Vrijdag 10 maart 2017

 

In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ernst & Young organiseerde Society Impact een expertmeeting over Sport Impact Bonds. Deze meeting vond plaats tijdens het WK Shorttrack in Ahoy en ging over innovatieve manieren om de sociale impact die behaald wordt met sportinitiatieven te financieren via publiek-private samenwerking.

Bart Zijlstra, directeur Sport bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sprak in zijn welkomstwoord over het belang van alternatieve financiering voor sportinitiatieven. Het Ministerie van VWS geeft hier jaarlijks 800 miljoen euro aan uit. Vanuit gemeenten komt hier 1,2 miljard euro bij. De verwachting is dat deze budgetten kleiner zullen worden, terwijl de impact van sportinitiatieven van groot belang is. In de eerste plaats voor de gezondheid, maar ook voor andere sociale domeinen. Om voldoende budget voor sportinitiatieven beschikbaar te houden, onderstreept het Ministerie van VWS dat alternatieve financieringsvormen, zoals de Sport Impact Bond, moeten worden onderzocht.

Potentie
De eerste aanzetten daartoe zijn gedaan. Ernst & Young heeft een impactscan uitgevoerd omtrent de haalbaarheid van Sport Impact Bonds. Daaruit blijkt dat er verschillende initiatieven zijn die met Sport Impact Bond zouden kunnen worden gefinancierd. Het belangrijkste uitgangspunt is het positieve effect van de sportinterventie op de maatschappij. De financiering van de interventie via een Sport Impact Bond is nooit een doel op zich maar een middel om impact te generen. Daarnaast is van belang dat de interventie meetbare resultaten realiseert op basis waarvan de maatschappelijke besparingen kunnen worden berekend. Een andere voorwaarde is dat de Sport Impact Bond voldoende omvang moet hebben om betekenisvol rendement te behalen. Voor initiatieven op kleinere schaal is (bijvoorbeeld) samenwerking met meerdere organisaties een alternatief om te kunnen opschalen.

Vertrouwen en lef
De deelnemers concluderen dat er vertrouwen en lef nodig is om een Sport Impact Bond te realiseren. Er is (in én buiten Nederland) nog niet eerder een impact bond rond een sportinterventie gestart. Partners die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen dus nog niet voortbouwen op kennis over voorgaande Sport Impact Bonds, maar wel op kennis van Society Impact over Social Impact Bonds en Health Impact Bonds. De stap naar de sportwereld ligt in het verlengde van deze financieringsvormen. De mindshift die nodig is om te kiezen voor duurzame financieringsalternatieven, is al gaande. Om dat nieuwe denken vervolgens handen en voeten te geven, is adequate begeleiding nodig om de werk- en denkwijzen van de werelden van de publieke en private sector bij elkaar te brengen. Society Impact maakt zich daar sterk voor, maar uiteindelijk ligt de grootste sleutel tot succes bij de sportorganisaties.

Meten is weten
De expertmeeting bracht een aantal uitdagingen voor initiatiefnemers aan het licht. Door het huidige systeem van verzekeringen is het bijvoorbeeld niet makkelijk te bepalen waar de kosten van de gezondheidsrisico’s nu liggen. Het meetbaar maken van de gezondheidswinst lijkt voor veel organisaties ook een uitdaging. Een andere breinbreker is: hoe kan het rendement worden gekwantificeerd en vertaald worden naar incasseerbare besparingen? Een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) kan hierbij helpen. De MKBA moet dan wel in dienst staan van het meten van de gezondheidsuitkomst waarvoor de financier bereid is te betalen. Dat is maatwerk.

Concrete ideeën
Het Ministerie van VWS wil binnen afzienbare tijd graag een aantal concrete voorstellen op haalbaarheid toetsen. In de eerste plaats als vervolg op de in het rapport genoemde voorstellen, zijnde: (1) de Youth Olympic Games, (2) Harten voor Sport en (3) OldStarts. Tijdens de bijeenkomst zijn daarnaast een aantal ideeën aangedragen die zich mogelijk lenen voor verdieping:Een cursus valbreken voor ouderen (Judobond);Een voetbalinterventie gericht op jongeren in Rotterdam Zuid (Touzani Foundation);Een voetbalinterventie gericht op kinderen om hun BMI te verlagen (Johan Cruyff Foundation);Een voorlichting over het belang van bewegen bij mensen die gediagnosticeerd zijn met kanker (sportzorg.nl). Organisaties met een voorstel voor een project dat zich zou kunnen lenen voor een Sport Impact Bond worden uitgenodigd deze te delen via info@societyimpact.nl. Het idee is om op basis van een selectie een pitchbijeenkomst te organiseren. Afhankelijk van tempo en beschikbaarheid van businesscases zou deze pitch voor de zomer georganiseerd kunnen worden.

De expertmeeting heeft inspirerende nieuwe ontmoetingen opgeleverd. Dat, en de kennisuitwisseling die plaatsvond, geeft een mooie impuls aan het ontstaan van innovatieve initiatieven. Het doel van de expertmeeting is daarmee bereikt. Op de lange termijn beogen de initiatiefnemers van de expertmeeting een systeemverandering waarmee alternatieven voor de huidige wijze van overheidsfinanciering geboden worden zodat de maatschappelijke waarde van sport blijvend kan worden gerealiseerd Een kleine maar belangrijke eerste stap in die richting is vandaag gezet.