• Dit evenement is voorbij.

Nog steeds kan niet elke burger zelfstandig reizen. Ruim een miljoen mensen is afhankelijk van maatwerkvervoer. Van het doelgroepenvervoer maken ruim 600.000 mensen jaarlijks gebruik (KiM 2016). De maatschappelijke kosten van het niet zelfstandig kunnen reizen zijn hoog; goede mobiliteit is immers een voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke participatie.

Tijd om naar het maatwerk- en doelgroepenvervoer te kijken vanuit de vraag van gebruikers, en niet enkel vanuit het aanbod. Hoe kunnen zij de regie krijgen over hun eigen vervoersvraag? Vanuit de gedachte impact te maken door de kwaliteit van leven van deze gebruikers te verbeteren.

Daarbij zorgen de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 en de verdere implementatie daarvan voor het momentum om tot een impactvolle doorbraak te komen.

We constateren dat er talloze initiatieven (sociaal, technologisch) van publieke en private partijen zijn om deze impact te realiseren. Initiatiefnemers van dergelijke projecten lopen tegen een aantal zaken aan, zoals financiering aan de voorkant. Het betreft een complex terrein met diverse wetten en regels, die op elkaar kunnen inwerken; denk daarbij aan regels uit de Wmo, WLZ, Jeugdwet, zittend ziekenvervoer en het openbaar vervoer.

Ook het huidige kabinet streeft naar vernieuwing en werkt in overleg met decentrale overheden, reizigers en vervoerders aan een actieprogramma. Uitgangspunt hierbij is dat ideeën en leerervaringen vooral lokaal/regionaal, dicht bij de betrokken doelgroep, ontstaan in goede samenspraak tussen betrokkenen. Concreet zullen pilots worden gestart om aan dit proces een impuls te geven.  Landelijk zal regie worden gevoerd op deze pilots zodat leerervaringen ook (gecoördineerd) benut kunnen worden.

In deze context ondernemen we een gezamenlijke zoektocht naar een gedeeld belang en common ground om een doorbraak te realiseren. Dat doen we in de vorm van een denk- en doebijeenkomst. Een vruchtbare bijeenkomst voeren, kennisnemen van elkaars initiatieven, allianties sluiten en concrete vervolgstappen zetten.

Wij zijn vereerd dat prinses Laurentien deze gehele avond onze gastvrouw en gespreksleider zal zijn.

Deze bijeenkomst is besloten. Bent u bestuurder of beslisser, betrokken bij het thema vraaggericht doelgroepenvervoer en heeft u geen uitnodiging ontvangen van ons? Neemt u dan contact op met Marieke van der Zanden | marieke@societyimpact.nl \ 070 2400820. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Den Haag. Na aanmelding ontvangt u van ons de locatiedetails.


MET ONDER ANDERE
HKH PRINSES LAURENTIEN VAN ORANJE
MARK FREQUIN (Directeur-generaal Bereikbaarheid, Ministerie I&M)
ERIK GERRITSEN (Secretaris-generaal, Ministerie VWS)

PROGRAMMA
17.30 uur
Inloop

18.00 uur
Welkomstwoord
H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden en Sadik Harchaoui, Chef de Mission Society Impact

Op reis
Patrick Schmidt, ervaringsdeskundige aan het woord

De maatschappelijke landkaart
Lars Nieuwenhof, directeur GoOV

De routeplanner van de overheid
Erik Gerritsen, Secretaris Generaal, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mark Frequin, Directeur Generaal, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Pieter Litjens, Wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie, Gemeente Amsterdam
Tom Horn, Wethouder Zorg, Welzijn en Wonen, Gemeente Haarlemmermeer

De burgerbeweging
Illya Soffer, directeur Ieder(in),
Mirjam Sterk, directeur MEE NL,
Jorrit Ebben, manager business development Siza.

Welke wegen leiden naar impact?
Dik Hermans, bestuursvoorzitter Vitae Valley,
Joost Broumels, Innovatie publiek domein, VNG Initiate

Van ontregelen naar inregelen; wat spreken we af?
Olv H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden en Sadik Harchaoui

21.00
Nazit

Het programma wordt voorgezeten door prinses Laurentien en Sadik Harchaoui.
Tijdens de bijeenkomst zullen we u verrassen met toevallige ontmoetingen met een bijzondere doelgroep en krijgt u reistips mee voor bewuste ontsporingen.

PROGRAMMA ONDERDELEN
– Presentaties van interventies en plannen op het terrein van maatwerkvervoer.
– Aan het woord komen onder meer gebruikers, innovatieve ondernemers en bestuurders.
– Inzicht in beoogde maatschappelijke businesscases.
– Private en Publieke Partijen gaan met elkaar in gesprek over hoe een doorbraak is te realiseren en te financieren.

VOOR WIE
– Kennisinstellingen
– Vervoer aanbieders
– Zorgondernemers
– (Zorg)verzekeraars
– Impactinvesteerders
– Gemeenten en landelijke overheid

PARTNERS BIJEENKOMST
– Ministerie van I&M
– Ministerie van VWS
– VNG | Initiate
– Doorbraak in Dienstverlening
– Society Impact

Evenement details

Details

Date:
3 juli 2017
Time:
17:00 - 21:00