• Dit evenement is voorbij.

POSITIEVE IMPACT VAN INCLUSIEF SPORTEN

De afgelopen jaren heeft de maatschappelijke en economische meerwaarde van sport en bewegen een nadrukkelijke plaats op de agenda gekregen. Hierbij gaat het enerzijds om (potentiële) effecten van sport op een positieve gezondheid (minder verzuim, minder overgewicht en obesitas, betere leerprestaties enz.). Daarnaast is er aandacht voor de sociale aspecten van sport (vermindering sociaal isolement, sociale cohesie, integratie enz.). In brede zin is er een zoektocht naar effectieve verbindingen tussen sport en het sociaal domein. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat er nog steeds groepen zijn die aanzienlijk minder dan gemiddeld (kunnen) sporten, zoals mensen in armoede en schulden. Meest recent is de urgentie van “inclusief sporten en bewegen” neergeslagen in het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland”. Dat geldt ook voor de gemeente  Den Haag, die daarnaast in het coalitieakkoord 2018-2022 de ambitie uitspreekt om te investeren in de sportinfrastructuur in de stad met speciale aandacht voor sportondernemers.  Tijd om deze lijnen van inclusief sporten en bewegen, positieve impact op het leven van mensen, ondernemerschap en duurzame financiering te verbinden. Dat gaan we zo doen: In het Schuldenlab070 werken 27 publieke en private partijen aan het schuldenzorgvrij maken van Haagse burgers door innovatieve aanpakken te realiseren. Vanuit het Schuldenlab070 is Sport & Bewegen in combinatie met inkomen, toegankelijkheid van voorzieningen en schulden als één van de innovatiethema’s benoemd. Er wordt samen gewerkt met vele partners, onder wie de gemeente Den Haag en het Ministerie van VWS, aan het ontwikkelen van vernieuwende, ontkokerde concepten voor het sociaal domein en partners, inclusief ondernemers, worden ondersteund bij het realiseren van duurzame financiering voor innovatieve projecten.  In het stadsdeel Escamp is een goede basis voor innovaties op sportief vlak én een bevolking die op het gebied van financiën regelmatig moeilijkheden ervaart. We zullen daarom starten met een innovatie in Escamp.

FINANCIERING

In de praktijk blijkt het lastig om structurele financiering voor allerlei sportinitiatieven te krijgen, vooral als ze preventief van aard zijn. Alternatieve vormen van financiering zijn dan ook noodzakelijk om innovatie en opschaling mogelijk te maken. Een Sport Impact Bond is één van de mogelijke innovatieve financieringsvormen. Een Sport Impact Bond is een financieringsvorm waarbij private investeerders sportinitiatieven financieren die sociale en economische winst genereren. Indien de van te voren afgesproken impact wordt gerealiseerd, inclusief de verwachte (directe) kostenbesparingen, betaalt de partij bij wie de baten zijn gevallen de investeerder terug met een rendement.  Op deze manier creëert een Sport Impact Bond de mogelijkheid om met privaat kapitaal in de sport te investeren en tegelijkertijd (sociale) innovatie en financiering van preventie in de sport duurzaam te bekostigen. Dit kan een interessant instrument zijn omdat hiermee een win-win-win wordt gecreëerd: voor innovatieve sportondernemers, gemeenten en/of verzekeraars en andere stakeholders. Maar ook zou dit kunnen leiden tot systemische innovatie en een vernieuwende vorm van samenwerking. Genoeg reden dus om al deze sporen met een gemêleerd en betrokken gezelschap te bespreken en te verkennen of we een inspirerende én actiegerichte aanpak kunnen ontwikkelen.

INNOVATIE TAFEL
  • Verkennen we samen met stakeholders (sport ondernemers, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, gemeente, verzekeraars en andere inhoudelijk betrokkenen) welke maatschappelijke problemen met of vanuit sport op een effectieve manier kunnen worden aangepakt. Denk hierbij aan mensen met een beperking en leefstijlgerelateerde (chronische) aandoening, mensen met een lage SES, mensen in armoede, kinderen met overgewicht, ouderen met dementie etc). Doelbewust steken we de verkenning breed in.
  • Spotten we mogelijk succesvolle of beloftevolle programma’s, projecten en/of interventies van maatschappelijke organisaties en ondernemers die we met elkaar kunnen ontwikkelen, realiseren en duurzaam financieren.
  • Laten we ons alvast inspireren door korte toespraken van experts en pitches van maatschappelijke ondernemers.
  • Bespreken we mogelijke drempels die de inzet van deze sport initatieven in de weg staan om succesvol te zijn.
  • Denken we na over geschikte financieringsvormen en de hiervoor benodigde partners.
  • Maken we concrete vervolgafspraken omdat we het niet bij inspiratie willen laten, maar actiegericht problemen willen oplossen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Deze bijeenkomst is besloten. Wilt u meer weten over het thema of deze bijeenkomst? Neemt u dan contact op met Imre Vellenga of stuur een mail naar info@schuldenlab070.nl

LINKS

Evenement details

Details

Date:
21 januari 2019
Time:
14:00 - 17:00

Organisator

Schuldenlab070
Email: