Woensdag 13 februari schoven een dertigtal game-changers en dealmakers aan tafel om tezamen met Society Impact te spreken over hoe de markt van sociaal ondernemers vergroot en versterkt kan worden. Directeuren, voorzitters en beleidsbepalers vanuit o.a. de bancaire, filantropische en overheidssector droegen bij aan een inspirerend discours.

Voor een vliegende start vroegen we de intellectual founding father van Big Society Capital, Phillip Blond, om ons meer inzicht te geven in de Engelse beweging. Hoewel de historische context en infrastructuur rond maatschappelijke vraagstukken van onze landen verschillen, stelt Blond een aantal zaken aan de orde die voor onze missie belangrijk zijn. Hij is trots op de Social Value Act die maatschappelijk aanbesteden voor sociaal ondernemers makkelijker zou maken. Het blijft wel de vraag in hoeverre de ondernemers daadwerkelijk kunnen gaan meedingen of dat  het voor nu vooral een goede stap is richting een cultuuromslag; een symbolische functie dus.

Daarnaast vroegen we Blond naar het organiseren naar vraag en aanbod. Er zit veel geld in de Bank in de UK, maar wordt dit ook gebruikt? Een grote groep sociaal ondernemers voldoet nog niet aan de criteria om aanspraak te kunnen maken op het geld. En als ze dit wel doen is het bovendien de vraag of ze de vaardigheden en infrastructuur hebben, om met een investering om te gaan. Veel sociaal ondernemingen zijn eigenlijk wel blij met een subsidie of beurs. En het is natuurlijk heel goed denkbaar dat subsidie ook onderdeel kan uitmaken van de mix van financieringsinstrumenten die beschikbaar zijn, en zouden moet zijn, voor sociaal ondernemers. Bij grillige maatschappelijke vraagstukken hebben we niet een ideaaltype sociaal ondernemer. Die diversiteit is nu juist ook de kracht van de beweging. We moeten met elkaar op zoek naar een slimme combinatie van ondersteuning, oplossingen, financieringsarrangementen en een passende wet -en regelgeving om de beweging waar we samen in zitten te vergroten en te versterken.

De thema’s die zijn opgeworpen bij de kick-off en de vragen die we tegenkomen bij het ontwikkelen van onze pilots met de sociaal ondernemers zijn leidend voor het pad dat we aan het uitstippelen zijn. Het startpunt is steeds een maatschappelijk vraagstuk waar we alle spelers uit het veld voor nodig hebben om het te kunnen aanpakken. Hoe kunnen banken, overheid, filantropen, intermediairs en burgers de sociaal ondernemer zo goed mogelijk faciliteren om op een goedkopere en betere manier de maatschappelijke kwesties te lijf te gaan? Hoe komen we met elkaar tot gedegen value cases en een passende mix van financieringsarrangementen om in september veelbelovende Social Deals te sluiten?

Het Platform zal de komende maanden actief met u het gesprek aan gaan om deze vraagstukken gezamenlijk te beantwoorden.